گاز پنتان

گاز پنتان یک گاز آلی مرکب است که بدون رنگ، به شدت آتش زا و در دمای اتاق مایع می باشد. به همین دلیل محل نگهداری آن حتماً باید دارای تهویه مناسب بوده، از گرما و جرقه دور باشد و سیلندر آن با احتیاط جا به جا گردد.


گاز پنتان


گاز پنتان گازی پایدار است که به شدت با مواد اکسید کننده ناسازگاری دارد.  تحت فشار به صورت مایع در می آید.

گاز پنتان در صنعت به دلیل دمای پایین اشتعالش کاربرد زیادی دارد. هم چنین کاربرد آزمایشگاهی نیز دارد. 

برچسب ها